Mahalaxmi Kirnotsav महालक्ष्मी किरणोत्सव

original photo mahalaxmi temple karvir kolhasur shaktipith enukamata matapur saptshrung devibhagwat pdmpuran mahamatruk kunkumarchan palkhi pradikshana gandhlepan puja rathotsav alankar puja shardiya navrotsav  


Related Posts